Spotkanie setnika z Kafarnaum z Jezusem


Tekst pamięciowy Mt 8,13

„Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.” (Mt 8,13 BT);

„A potem powiedział do setnika: Idź i niech się stanie tak, jak uwierzyłeś. I właśnie o tej godzinie został uzdrowiony jego sługa.” (Mt 8,13 BR).

1. O co poprosił setnik Jezusa?
Mt 8,5-6

„Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego z prośba pewien setnik i powiedział: „Panie, sługa mój leży w domu paraliżem tknięty wśród strasznych boleści.” (Mt 8,5-6 Kow);

„A kiedy Jezus wchodził do Kafarnaum, pewien setnik wyszedł Mu naprzeciw i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi.” (Mt 8,5-6 BR).

2. Jak setnik zareagował, gdy Jezus zaproponował, że pójdzie i uzdrowi sługę?
Mt 8,7-9

„Powiedział mu Jezus: Pójdę i uzdrowię go. Lecz setnik na to: Panie, ja nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Bo ja, sam będąc podległy władzy, również mam poddanych mi żołnierzy. I kiedy mówię do jednego: Idź - to on odchodzi. A kiedy mówię drugiemu: Przyjdź - to przychodzi. A do sługi gdy mówię: Zrób to - to on to zrobi.” (Mt 8,7-9 BR).

3. Jakimi cechami charakteryzował się setnik?
Mt 8,6

„Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi.” (Mt 8,6 BP);

„I powiedział: „Panie, sługa mój leży w domu paraliżem tknięty wśród strasznych boleści” (Mt 8,6 Kow).

4. Czego uczy as relacja setnika i jego sługi? Omów w kontekście relacji w szkole, w pracy i Kościele?
Przyp. Sal. 14,35

Rozsądnemu słudze król przychylny, a gniew budzi przynoszący wstyd.” (Przyp. Sal 14,35 BT);

„Król jest łaskawy dla roztropnego sługi, lecz gniewa się na tego, kto postępuje haniebnie.” (Przyp. Sal. 14,35 BW);

„Król względy okazuje słudze roztropnemu, gniewa się zaś na tego, który mu źle czyni.” (Przyp. Sal. 14,35 BR).

5. Co powiedział Jezus, gdy zobaczył wiarę setnika? Kiedy zaczęły się spełniać słowa Jezusa?
Mt 8,10-12; por. Dz.Ap. 10,34-36; Obj 7,9-10

„Kiedy Jezus to usłyszał, zdumiał się i powiedział do tych, którzy szli za Nim: - Zaprawdę, powiadam wam, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu. A powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą przy stole w królestwie niebieskim razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, synowie zaś królestwa będą wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.” (Mt 8,10-12 BP);

„Usłyszawszy to Jezus zdumiał się i rzekł do tych, którzy mu towarzyszyli: „Zaprawdę powiadam wam, nie znalazłem nikogo nikogo Izraelu, kto by miał tak wielką wiarę. Dlatego zapewniam was: wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu w królestwie niebieskim wespół z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem; synowie królestwa natomiast zostaną wyrzuceni precz do ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.” (Mt 8,10-12 Kow);

„Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.” (Dz.Ap. 10,34-36 BT);

„Piotr zaś otworzył usta i przemówił: Naprawdę, zaczynam rozumieć, że Bóg nie jest kimś, kto jednych traktuje lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się Go boi i czyni sprawiedliwość. Słowo, które posłał synom Izraela, głosząc dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa; On to jest Panem wszystkich.” (Dz.Ap. 10,34-36 BPD);

„Piotr zabrał głos: „Teraz z całą pewnością rozumiem, że Bóg nie gardzi żadnym człowiekiem, ale w każdym narodzie miły Mu jest ten, kto jest bogobojny i prawy. Posłał więc Bóg słowo synom Izraela, głosząc dobrą nowinę pokoju przez Jezusa Chrystusa - On jest Panem wszystkich.” (Dz.Ap. 10,34-36 BP);

„Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku.” (Obj 7,9-10 BT).

6. Dlaczego tacy ludzie jak setnik czy niewiasta kananejska otrzymali to, o co prosili, mimo że Jezus przyszedł do „owiec które zginęły z domu Izraela”?
Mt 8,13

„Jezus powiedział też setnikowi: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I w tej godzinie został uzdrowiony jego sługa.” (Mt 8,13 NBG);

„Do setnika zaś rzekł Jezus: „Idź! Niechaj ci się stanie tak, jak uwierzyłeś”. Tejże godziny sługa ozdrowiał.” (Mt 8,13 Kow);

„A setnikowi Jezus powiedział: - Idź, niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś. I w tejże chwili sługa został uzdrowiony.” (Mt 8,13 BP).