Trwanie w Bożej Prawdzie

Lekcja 12 ------- 25.03.2017 r.
Tekst pamięciowy: Jan 17,17

„Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.” (Jan 17,17 BT4). 

1. Co  według  Jezusa  Chrystusa  jest  niezbędnym  warunkiem stania się  Jego uczniem?  Jak rozumiesz Słowa Zbawiciela? Czy spełniasz ten warunek?
    Jan 8,31.32; por. Jan 5,24

„Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” (Jan 8,31.32 BT2);

„Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia.” (Jan 5,24 Pau);

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mojej nauki i wierzy Temu, kto Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale już przeszedł ze śmierci do życia.” (Jan 5,24 BP).

2. Czym dla człowieka jest Słowo Boże?  Jakie jest jego znaczenie i wartość?  Czym jest Słowo Boże dla Ciebie?
    2 Tym 3,15-17; Mt 4,4; Przyp 30,5; Rz 15,4; Rz 10,17

„I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” (2 Tym 3,15-17 BW);

„A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych.” (Mt 4,4 BUG);

„Każde słowo Boga jest wypróbowane, On jest tarczą dla tych, którzy w Nim szukają schronienia.” (Przyp 30,5 BP);

„Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają.” (Przyp 30,5 BW);

„To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję.” (Rz 15,4 BT4);

„Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.” (Rz 10,17 BUG);

„Wiara więc rodzi się z przyjęcia słowa, a przyjęcie to następuje dzięki słowu samego Chrystusa.” (Rz 10,17 BP).

3. Co jeszcze  o potężnej  mocy  Bożego  Słowa mówi Biblia?  Czy doświadczyłeś w swym życiu tej mocy?
    Hbr 4,12; Jan 6,63; Iz 55,10.11

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca.” (Hbr 4,12 BW);

„To Duch daje życie - ciało nie przydaje się na nic. Słowa, które wam powiedziałem, są właśnie Duchem i życiem.” (Jan 6,63 Pau);

„Bowiem jak z nieba spada deszcz, czy śnieg i tam nie wraca, ale nasącza ziemię, użyźnia ją, czyni płodną oraz dostarcza nasienia siejącemu, a strawy jedzącemu – takim będzie i Moje Słowo, które wychodzi z Mych ust. Nie wróci do Mnie próżne, ale dokona tego, czego żądam i przyprowadzi to, z czym je wysłałem.” (Iz 55,10.11 NBG).

4. Jak ważne w oczach Bożych było to, aby ludzie stojący na czele Jego ludu trwali blisko przy Bożym  Słowie?  Jak  myślisz,  czy  Bóg  chciałby  to zalecenie skierować także do każdego z  nas? Czy bierzesz sobie to do serca?
    5 Mjż 17,18-20; Joz 1,8

„Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju odpis tego Prawa z tekstu kapłanów-lewitów. Będzie go miał przy sobie i będzie go czytał po wszystkie dni swego życia, aby się nauczył czcić Boga swego, Jahwe, strzegąc wszystkich słów tego Prawa i stosując jego postanowienia, by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też na lewo, aby długo królował on i synowie jego w Izraelu." (5 Mjż 17,18-20 BT2);

„Niech słowa księgi tego Prawa nie schodzą z twoich ust. Rozważaj je we dnie i w nocy i staraj się postępować dokładnie tak, jak one nakazują. Wtedy będzie ci się wiodło we wszystkim i osiągniesz, co zamierzysz." (Joz 1,8 BR).

5. Jakie  świadectwo o  różnych  mężach Bożych  wydaje  Biblia?  Jaką rolę w ich życiu pełniło trwanie przy Bożej Prawdzie? Czy jesteśmy im podobni w tej kwestii?
    Ps 119,11.97-100; Jer 15,16; Job 23,12; DzAp 24,14

„W głębi serca ukryłem Twoje słowa, bym przeciw Tobie nie popełnił grzechu. (…) Jakżem się rozmiłował w Twoim Prawie, rozważam je przez cały dzień. Nad moich wrogów mędrszym mnie czynisz przez Twe nakazy, które wiecznie są ze mną. Mędrszy jestem niż wszyscy moi mistrzowie, gdyż rozpamiętywam Twoje ustawy. Rozumniejszy jestem od starców, bo strzegę Twoich przykazań.” (Ps 119,11.97-100 BP);
 
„W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. (…) O, jakże miłuję zakon twój, Przez cały dzień rozmyślam o nim! Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, Ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, Bo rozmyślam o świadectwach twoich. Jestem roztropniejszy od starszych, Bo strzegę przykazań twoich!" (Ps 119,11.97-100 BW);

„Zawsze pochłaniałem Twe słowa, gdy tylko je słyszałem, i były one dla mnie prawdziwą rozkoszą i radością niewymowną dla mojego serca. Bo przecież Twoje Imię nosiłem, Panie mój i Boże Zastępów.” (Jer 15,16 BR);

„Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów!” (Jer 15,16 BT4);

„Znalazłszy Twe słowa, chłonąłem je; Twe słowo było mi rozkoszą i radością serca mojego. Bo Twoim Imieniem byłem nazwany. Jahwe, Boże Zastępów!" (Jer 15,16 BP);

„Od przykazań jego warg nie odstępowałem, zachowywałem w sercu słowa pochodzące z jego ust.” (Job 23,12 BW);

„To jednak wyznaję przed tobą: Według drogi, nazywanej przez nich sektą, służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane zostało w Prawie i u Proroków."  (DzAp 24,14 BT2);

„To natomiast wyznaję przed tobą, że zgodnie z drogą, którą nazywają herezją w ten sposób służę ojczystemu Bogu, wierząc wszystkiemu temu, co zgodne z Prawem, oraz temu, co napisano u proroków.” (DzAp 24,14 BPD).

6. W jaki  sposób  Biblia  zachęca  nas  do trwania  przy Bożym Słowie?  Jak w praktyce może wyglądać  karmienie  się  Bożym  Słowem,   aby   przynosiło  to  jak  najlepsze  owoce?   Jak wygląda to w Twoim życiu? Gdzie widzisz pole do poprawy w tej kwestii? 
    Kol 3,16; Jak 1,21; Ps 1,1.2; 1 Ptr 2,2; 5 Mjż 6,6-9 

„Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych.” (Kol 3,16 BW);

„Niech słowo Chrystusa obfituje w was: nauczajcie i napominajcie jedni drugich z prawdziwą mądrością. Śpiewajcie Bogu z całego serca i z wdzięcznością psalmy, hymny i natchnione pieśni.” (Kol 3,16 BP);

„Dlatego odrzućcie wszelki brud oraz nadmiar złości oraz w łagodności przyjmijcie zaszczepione słowo, które jest w stanie uratować wasze dusze.” (Jak 1,21 NBG);

„A tak odrzuciwszy wszelakie plugastwo i zbytek złości, z cichością przyjmijcie słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.” (Jak 1,21 BG);

„Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, nie wkracza na drogę grzeszników i nie przebywa w towarzystwie szyderców, lecz raczej upodobał sobie bojaźń Jahwe, a nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą." (Ps 1,1.2 BP);

„Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu.” (1 Ptr 2,2 BW);

„Niechaj słowa, które ja dziś nakazuję tobie, pozostaną w twym sercu. Wpajaj je też swoim synom, mówiąc o nich, kiedy przebywasz w domu i kiedy jesteś w drodze, kiedy się kładziesz i gdy wstajesz. Przywiąż je jako przypomnienie do swej ręki i niech będą znakiem między twymi oczyma. Wypiszesz je na odrzwiach twego mieszkania i w bramach twoich.” (5 Mjż 6,6-9 BP).

7. Bez  jakiego  elementu  nawet  najgorliwsze  studiowanie  Słowa  będzie  pozbawione sensu? Dlaczego to takie ważne? Czy i w ten sposób trwasz w Bożej Prawdzie? 
    Jak 1,22-25; Mt 7,21.24-27; Obj 1,3; Łk 11,28

„Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.” (Jak 1,22-25 BT4);

„Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. Jeśli ktoś tylko słucha słowa, a nie wprowadza go w czyn, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu odbiciu: przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jak wyglądał. Kto zaś uważnie wniknął w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim stając się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą dzieła, ten będzie szczęśliwy dzięki swemu postępowaniu!” (Jak 1,22-25 BP);

„Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (…) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.” (Mt 7,21.24-27 BW);

„Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.” (Obj 1,3 BW);

„Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.” (Obj 1,3 BT4);

„On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.” (Łk 11,28 BW);

„Lecz On odpowiedział: Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i przestrzegają je.” (Łk 11,28 BPD).