Plon Słowa

Lekcja 03 ------- 19.01.2019 r.1. W jaki sposób Pan Jezus wykonywał swoją służbę i kto mu towarzyszył?

Łk 8:1-3 bw 
I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a dwunastu z nim I kilka kobiet, które On uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów, I Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majętnościami swymi.

2. Jakiej przypowieści użył Pan Jezus, zwracając się do tłumu?

Łk 8:4-8 bw 
A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie: Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje.
A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je.
A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci.
A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je.
A jeszcze inne padło na Ziemię dobrą i, gdy wzrosło, wydało plon stokrotny.
To mówiąc, wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

3. Jaki skutek przynosi Słowo, gdy trafia do ludzi o różnym usposobieniu? Jakie są główne przyczyny braku owoców w życiu chrześcijan, którzy znają Słowo Boże?

Łk 8:9-15 bw 
I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo.
A On im rzekł: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli.
A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo Boże.
A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali; potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. 
A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują.
A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości.
A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc.

4. Na co zwracał uwagę nasz Pan Jezus? Z jaką postawą musi być połączone słuchanie Słowa, aby mogło ono przynieść plon?

Łk 8:16-18 bw 
Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw.
Baczcie więc, jak słuchacie; albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane.

5. Jak bardzo Pan Jezus cenił tych, którzy słuchają Boga i są Mu posłuszni?

Łk 8:19-21 bw 
I przyszła do niego matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu.
I doniesiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą.
On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.