Być człowiekiem miłym Bogu

Lekcja 2 ------- 14.01.2017 r.Tekst pamięciowy: Ef 5,10

„Starajcie się rozeznać, co podoba się Panu.” (Ef 5,10 Pau);

1. Co stanowi nieodzowny warunek bycia człowiekiem miłym Bogu?
    Oz 6,6; Mt 22,37.38

„Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.” (Oz 6,6 BT2);

„A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie.” (Mt 22,37.38 BW).

2. Kto jest przykładem człowieka miłego Bogu? Czym wyróżniał się na tle swojego otoczenia?
    1 Mjż 6,8.9.11.12

„Tylko Noe znajdował upodobanie w oczach Jahwe. A oto dzieje Noego. Noe był człowiekiem prawym. Spośród współczesnych mu wyróżniał się nienagannością [postępowania] i [tym, że] żył w przyjaźni z Bogiem. (…) Ziemia w oczach Bożych była [wówczas] pełna zepsucia, [bo] ludzie dopuszczali się wszelkich nieprawości. Bóg widząc, że ziemia została zbrukana, a wszyscy ludzie na ziemi żyją niegodziwie.” (1 Mjż 6,8.9.11.12 BR);

„Jedynie Noe był miły Jahwe. A oto dzieje Noego. Noe wyróżniał się niezwykłą prawością wśród współczesnego mu pokolenia. Żył też bardzo bogobojnie. (…) A świat skaził się (przed Bogiem), wypełniła go nieprawość. Widząc tak skażony świat - wszyscy ludzie bowiem wypaczyli drogę [swego życia] na ziemi.” (1 Mjż 6,8.9.11.12 BP).

3. Jak zaufanie i wiara objawiły się w postępowaniu Noego?  Dlaczego  te cechy są tak istotne? W jakich dziedzinach naszego życia powinniśmy bardziej ufać Bogu?
    Hbr 11,6.7; Ps 147,11

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę.” (Hbr 11,6.7 BT4);

„Bez wiary więc nie można podobać się Bogu, bowiem kto zbliża się do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Dzięki wierze Noe ostrzeżony przed tym, czego jeszcze nie było widać, pełen czci, przygotował arkę dla ratowania swej rodziny. Dzięki wierze wydał wyrok na świat i dostąpił sprawiedliwości opartej na wierze.” (Hbr 11,6.7 BP);

„Podobają się Jahwe ci, którzy się Go boją, którzy wyczekują Jego łaski.” (Ps 147,11 BT2).

4. Jak  ważne  w  życiu  człowieka  miłego  Bogu jest posłuszeństwo? Do jakiego stopnia mamy być   posłuszni?     Czy czasem nie  mamy problemu z posłuszeństwem niepełnym i wybiórczym?
    1 Mjż 6,22; Jak 2,24; Jan 14,15; Jak 2,10

„Noe uczynił to. Wypełnił wszystko, co mu Bóg polecił.” (1 Mjż 6,22 BP);

„I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg; tak uczynił.” (1 Mjż 6,22 BW);

„Widzicie więc, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia dzięki uczynkom, a nie przez samą tylko wiarę.” (Jak 2,24 BP);

„Widać więc, że człowiek zostaje uznany za sprawiedliwego dzięki uczynkom, a nie dzięki samej tylko wierze.” (Jak 2,24 Pau);

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.” (Jan 14,15 BT4);

„Jeżeli zaś wy Mnie miłujecie, to będziecie też zachowywać wszystkie przykazania moje.” (Jan 14,15 BR);

„Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.” (Jak 2,10 BW);

„Kto zachowuje całe Prawo, a w jednej rzeczy wykracza, wykracza przeciw całemu [Prawu].” (Jak 2,10 BP).    

5. Czy mamy być posłuszni tylko wtedy, gdy całkowicie zrozumiemy cel i sens Bożych zaleceń? Czy możesz  poda ć przykłady,  gdzie  nie  zawsze  rozumiemy  Boże  wymagania,  a  jednak mamy się do nich stosować? Czego możemy się nauczyć od postawy Noego?
    Iz 55,8.9; 1 Mjż 6,13.14.17.18.22; 7,1-5

„Albowiem moje myśli nie są myślami waszymi, a wasze drogi nie są moimi drogami - stwierdza uroczyście Jahwe. Bo jak wysoko niebo góruje nad ziemią, tak drogi moje są wyższe od waszych, a myśli moje - przewyższają wasze!” (Iz 55,8.9 BP);

„Bo Moje myśli nie są jak wasze myśli, ani wasze drogi jak Moje drogi – mówi WIEKUISTY. O ile niebiosa przewyższają ziemię, o tyle Moje drogi przewyższają wasze, a Moje myśli – wasze myśli.” (Iz 55,8.9 NBG);

„Rzekł do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią, Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. (…) Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów. (…) I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić.” (1 Mjż 6,13.14.17.18.22 BT2);

„Potem Jahwe powiedział do Noego: Wejdź do arki razem z całą swoją rodziną; przekonałem się bowiem, że ty jeden jesteś prawy wobec mnie wśród tego pokolenia. Ze wszystkich zwierząt czystych wybierz sobie po siedem samców i samic, ze zwierząt nieczystych natomiast [tylko] po dwie sztuki: samca i samicę. Z ptactwa [weź] także po siedem samców i samic, aby zachować przy życiu te gatunki na całej ziemi. Albowiem za siedem dni sprawię, że będzie padał na ziemię deszcz przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. W ten sposób zgładzę z powierzchni ziemi wszelką istotę, jaką powołałem do bytu. Noe wypełnił wszystko, co mu Jahwe polecił.” (1 Mjż7,1-5 BP);

„Potem Jahwe rzekł do Noego: Wejdź z całą swoją rodziną do arki. Wiem już, że z twego pokolenia tylko ty jesteś wobec mnie sprawiedliwy. Ze zwierząt czystych weź ze sobą po siedem samców i siedem samic [z każdego gatunku], zaś ze zwierząt nieczystych [z każdego gatunku] tylko po jednym samcu i jednej samicy. Podobnie z ptaków czystych weź po siedem samców i siedem samic, aby w ten sposób zapewnić przetrwanie ich gatunków na całej ziemi. Ja zaś za siedem dni sprowadzę na ziemię ulewę, która nie ustanie przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, tak iż w końcu ulegnie zagładzie wszystko, co istnieje na ziemi i co ja stworzyłem. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu Bóg nakazał.” (1 Mjż 7,1-5 BR).    

6. Co uczynił Noe po wyjściu z arki? Co, między innymi, może być dziś naszą ofiarą?
    1 Mjż 8,20; Hbr 13,15; Ps 69,31.32; Ps 68,4; 1 Tes 5,18

„Noe zaś zbudował dla Jahwe ołtarz, a wybrawszy spośród wszystkich zwierząt czystych i spośród ptaków czystych, złożył je na ofiarę całopalną na tym ołtarzu.” (1 Mjż 8,20 BP);

„Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.” (Hbr 13,15 BT4);

„Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy owoc warg wyznających Jego Imię." (Hbr 13,15 BPD);

„Wysławiać będę w pieśniach Imię Boga, pragnę uwielbiać Go dziękczynieniem. Milsze to będzie Jahwe niż wół, niż młody cielec z rogami i racicami." (Ps 69,31.32 BP);

„Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem, I weselą się radośnie!” (Ps 68,4 BW);

„Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.” (1 Tes 5,18 BW);

„W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” (1 Tes 5,18 BT2).    

7. Co jest stałym pragnieniem człowieka miłego Bogu?  Jak to rozumiesz?  Czy jest to również twoim pragnieniem?
    2 Kor 5,9; Ef 5,10; Ps 14,2

„Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać.” (2 Kor 5,9 BW);

„Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy.” (2 Kor 5,9 BT4);

„Dochodźcie tego, co jest miłe Panu.” (Ef 5,10 BW);

„Badajcie, co jest miłe Panu.” (Ef 5,10 BT4);

„Jahwe spogląda z nieba na synów ludzkich badając, czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga.” (Ps 14,2 BT2);

„PAN spojrzał z nieba na ludzi, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, kto chce poznać wolę Boga.” (Ps 14,2 Pau).