Pomoc biednym


Lekcja 28 ------- 14.07.2018 r.


Tekst przewodni: 5 Mjż 15,11 

„Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi, i dlatego nakazuję ci: W ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem." (5 Mjż 15,11 BW).

1. O   jakiej   smutnej   prawdzie   powiedział  któregoś  dnia  Pan  Jezus  Chrystus  do  swoich uczniów?
    Mt 26,11 I cz.

„Ubogich stale będziecie mieć u siebie.” (Mt 26,11 I cz. Pau).

2. W jaki sposób Bóg nakazał dbać o osoby biedne?
    3 Mjż 19,9-10; Przyp 3,27-28; 14,31; 21,13; Kazn 11,1

„Kiedy żąć będziecie zboże ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu. Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię z winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz!” (3 Mjż 19,9-10 BT2);

„Nie wzbraniaj się dobrze świadczyć potrzebującemu, jeżeli w twojej mocy jest to uczynić. Nie mów bliźniemu twemu: Odejdź i przyjdź później, a jutro ci dam - gdy możesz dać zaraz.” (Przyp 3,27-28 BP);

„Kto krzywdzi ubogiego, obraża jego Stwórcę, ale czci Go ten, kto wspomaga biednego.” (Przyp 14,31 Lub);

„Kto zamyka swe uszy na wołanie biedaka, sam nie będzie wysłuchany, gdy zwróci się o pomoc.” (Przyp 21,13 BR);

„Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go.” (Kazn 11,1 BW).

3. Jak wielkie znaczenie dla każdego z nas ma udzielanie pomocy biednym?
    Iz 58,7-11; Mt 25,31-46; Przyp 14,21

„Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków? Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Jahwe iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Jahwe odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzecze]: Oto jestem! Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Jahwe cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.” (Iz 58,7-11 BT2);

„Gdy zaś przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie Swojej chwały; i będą przed Nim zgromadzone wszystkie narody, i odłączy jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów; i z jednej strony ustawi owce po swojej prawicy, a z drugiej kozły po pomyślnej. Wtedy powie Król tym po swojej prawicy: Przyjdźcie, błogosławieni mojego Ojca, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Gdyż byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem obcym przybyszem, a przyjęliście Mnie, byłem nagi, a przyodzialiście Mnie, byłem słaby, a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wtedy odezwą się sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a odzialiśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię słabym lub w więzieniu, a przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście Mnie. Następnie powie i tym po pomyślnej: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż byłem głodny, a nie daliście Mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście Mi pić. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście Mnie, nagim, a nie ubraliście Mnie, słabym i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wtedy odezwą się i oni: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub słabym, lub w więzieniu - i nie usłużyliśmy Ci? Wówczas odpowie im tymi słowy: Zapewniam was, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście też Mnie. I odejdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.” (Mt 25,31-46 BPD);

„Kto głodnym gardzi, grzeszy, szczęśliwy, kto ubogim okazuje litość.” (Przyp 14,21 BP). 

4. Jakie zapewnienie daje Bóg Ojciec swojemu ludowi?
    Ps 37,25; Przyp 10,3

„Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu ani potomstwa jego, by o chleb żebrało.” (Ps 37,25 BT4);

„Jahwe nie dopuści, by głód cierpiał sprawiedliwy, ale żądzę bezbożnych odrzuca.” (Przyp 10,3 BP).

5. Czym zaskarbiła sobie Tabita tak wielkie uznanie wśród Żydów?
    DzAp 9,36-43; Przyp 19,17

„Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: Przyjdź do nas bez zwłoki! Piotr poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich, Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań! A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła.Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. [Piotr] zaś jeszcze przez dłuższy czas przebywał w Jafie u niejakiego Szymona, garbarza.” (DzAp 9,36-43 BT4);

„Kto się lituje nad biednym, pożycza Jahwe, i On mu za dobry uczynek odpłaci.” (Przyp 19,17 Lub).

6. Podziel się swoimi spostrzeżeniami na temat pomocy biednym, czy zauważasz ten problem i w jaki sposób przeciwdziałasz tym zjawiskom?