Odpoczynek cz. I

Lekcja 16 ------- 21.04.2018 r.


Tekst przewodni

Jr 31:25 bt4 
Bo pokrzepię spragnionego, a każdego, co łaknie, nasycę.

1. Gdzie Bóg ustanowił dzień odpoczynku? Dlaczego Twoim zdaniem Bóg odpoczął i dla kogo ustanowił dzień sabatu?

Rdz 2:2-3 bp 
A kiedy ukończył Bóg swe dzieło w szóstym dniu, odpoczął w dniu siódmym po całym dziele, którego dokonał.
I błogosławił Bóg dzień siódmy, i świętym go uczynił, albowiem odpoczął w tym dniu po całym dziele, które pracą swoją stworzył.

Mk 2:27 bt4 
I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

2. Dlaczego Twoim zdaniem, święcenie sabatu znajduje się na liście przykazań Dekalogu?

Wj 20:8-11 wuj 
Pamiętaj, abyś dzień Sobotni święcił.
Sześć dni robić będziesz, i będziesz czynił wszystkie dzieła twoje.
Ale dnia siódmego Szabbat Pana Boga twego jest: nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, bydle twoje, i gość, który jest między bronami twemi.
Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze, i wszystko co w nich jest, i odpoczął dnia siódmego, i przetoż błogosławił Pan dniowi Sobotniemu i poświęcił ji.

3. Jak praktycznie przebiega odpoczynek w Twoim dniu w Twoim domu i Zborze?

Iz 58:13-14 bw 
Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie i prowadząc pustej rozmowy, Wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a Ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi, i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca, Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły.

Łk 4:16 bt4 
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował.
W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Dz 13:27 bw 
Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków, czytane w każdy sabat,

Dz 13:42 bp 
Rozchodzący się prosili, by w następny szabat przemawiali do nich na ten sam temat.

Dz 13:44 bp 
W następny zaś szabat zebrało się już prawie całe miasto, aby słuchać słowa Bożego.

4. Jaki inny odpoczynek zagwarantował Bóg narodowi izraelskiemu?

Joz 21:43-45 bt4 
Tak Pan dał Izraelitom cały kraj, który poprzysiągł dać ich przodkom.
Objęli go oni w posiadanie i w nim zamieszkali.
Pan użyczył im pokoju dokoła, zupełnie jak poprzysiągł ich przodkom, a żaden z ich wrogów nie mógł się wobec nich ostać.
Wszystkich ich wrogów dał Pan im w ręce.
Ze wszystkich dobrych obietnic, które Pan uczynił domowi Izraela, żadna nie zawiodła, lecz każda się spełniła.

1Krl 8:56 br 
Niech będzie błogosławiony Jahwe za to, że dał odpocznienie swojemu ludowi izraelskiemu, dokładnie tak, jak to zapowiedział.
Z tego, co przekazał przez usta sługi swego Mojżesza, ani jedno słowo nie pozostało nie spełnione.

5 O czym musimy pamiętać każdego dnia?

Mk 6:31-32 bt4 
A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!.
Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno.

Koh 5:11 pau 
Robotnik śpi sobie słodko, niezależnie od tego, czy lekko, czy dobrze się najadł.
Ale kto ma obfitość dóbr, nie zazna spokojnego snu.

6. Kto i dlaczego jest dla nas źródłem szczególnego odpoczynku?

Mt 11:28-30 lub 
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię.
Weźmijcie moje jarzmo na siebie i nauczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest słodkie i brzemię moje jest lekkie.

7. W jaki sposób przebiega u Ciebie codzienny odpoczynek? Czy potrafisz korzystać z jego dobrodziejstw? Na jakie trudności napotykasz?